Ορκωμοσία Εκτύπωση
Μετά το τέλος των υποχρεώσεών του (μαθήματα, πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση), ο φοιτητής καταθέτει αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, για να γίνει δεκτός στην επόμενη ορκωμοσία:
  • Βεβαίωση έγκρισης πτυχιακής
  • Βεβαίωση εργοδότη και βιβλιάριο πρακτικής άσκησης
  • Φοιτητικό βιβλιάριο σπουδών
  • Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου
  • Βεβαίωση από το γραφείο σίτισης
  • Βεβαίωση από τη σπουδαστική εστία Ε.Ι.Ν. Σίνδου
  • Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη
  • Βιβλιάριο ασθενείας (αν του έχει χορηγηθεί)

Ορκωμοσίες πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο, Απρίλιο και Νοέμβριο